Pravidlá ochrany a spracovania osobných údajov

PRAVIDLÁ OCHRANY A SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

__________________________________________________________________________________

Tieto pravidlá ochrany a spracúvania osobných údajov (ďalej len „pravidlá„) popisujú, aké osobné údaje klientov, ktorí sú fyzickými osobami, alebo iných klientov vo vzťahu k fyzickým osobám konajúcim v ich mene (ďalej len „dotknutá osoba„) sa spracúvajú pri činnosti spoločnosti Filmana Studio s.r.o, so sídlom Zlín, Kudlov, Filmová 174, Česká republika, PSČ 760 01, IČO: 177 65 391, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 135450 (ďalej len „prevádzkovateľ„).

Tieto pravidlá stanovujú typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracúvame pri využívaní našich služieb, ako aj spôsob používania, zdieľania a ochrany vašich osobných údajov.  Nájdete tu aj vysvetlenie možností, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, a spôsob, akým nás môžete kontaktovať. Preto vás nižšie informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov a vašich právach v súlade s článkom 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR„).

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby. 

Prevádzkovateľ nevymenoval správca pre ochranu údajov.

PRACOVATELIA A PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je oprávnený preniesť osobné údaje subjektom, s ktorými uzatvoril zmluvu o spracúvaní osobných údajov a ktoré budú spracúvať osobné údaje pre prevádzkovateľa ako jeho sprostredkovatelia. Na základe vyššie uvedeného je Prevádzkovateľ oprávnený preniesť osobné údaje Dotknutej osoby týmto subjektom alebo kategóriám subjektov:

 

Osobné údaje dotknutej osoby sa ďalej prenášajú týmto príjemcom/kategóriám príjemcov:

 • dodávateľov správcu,
 • zamestnanci správcu,
 • osoby v inom zmluvnom vzťahu so Správcom (napr. poskytovatelia marketingových a reklamných služieb, advokátske kancelárie, spolupracujúci hypotekárni poradcovia),
 • finančné inštitúcie a poisťovne,
 • štátne orgány pri plnení ich zákonných povinností podľa platných právnych predpisov.

KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať najmä tieto osobné údaje dotknutej osoby: 

 • adresné a identifikačné údaje slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu Subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa na doručovanie, IČO, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so Subjektom údajov (napr. kontaktná adresa, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa a iné podobné informácie),
 • číslo preukazu totožnosti alebo cestovného pasu, orgán, ktorý doklad totožnosti vydal, obdobie platnosti dokladu a prípadne kópiu dokladu totožnosti,
 • opisné údaje (napr. bankové údaje, informácie o platobnej alebo kreditnej karte),
 • obrázky, fotografie a videá,
 • prihlasovacie údaje k účtu vrátane mena, pod ktorým dotknutá osoba vystupuje na internete, heslo a jedinečné ID používateľa,
 • údaje poskytnuté nad rámec platných zákonov spracúvané na základe súhlasu Subjektu údajov (napr. použitie osobných údajov na účely personálneho riadenia, použitie osobných údajov na propagačné účely atď.,)
 • osobné nastavenia (preferencie) vrátane marketingových nastavení a používania súborov cookie Subjektom údajov,
 • iné údaje potrebné na plnenie zmluvy,
 • iné osobné údaje, ktoré Subjekt údajov poskytol Prevádzkovateľovi.

Okrem vyššie uvedeného prevádzkovateľ špecifikuje, aké údaje sa spracúvajú v súvislosti so správaním dotknutej osoby: 

Návšteva webové stránky

V prípade, že niekto navštívi webovú stránku správcu, súhlasí so zhromažďovaním informácií o sebe počas návštevy, ako je jeho IP adresa, nastavenie prehliadača a jazyka, navštívená webová stránka vrátane času návštevy. Správca monitoruje pohyb osoby na webovej stránke, najmä to, na ktoré odkazy klikla. Toto všetko vykonáva správca s cieľom prispôsobiť zobrazovaný obsah. Pri návšteve webovej stránky sa do prehliadača návštevníka ukladajú aj tzv. súbory cookie, ktoré Správca následne číta

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely:

 1. a) uzavretie zmluvy a plnenie podľa zmluvy na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 2. b) plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť Prevádzkovateľa viesť účtovné a daňové doklady),
 3. c) preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 4. d) zasielanie obchodných oznámení na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu Správcu v oblasti priameho marketingu,
 5. e) iné marketingové účely Prevádzkovateľa súvisiace s ponukou produktov a služieb; zasielanie informácií o podujatiach, produktoch, službách a iných aktivitách (napr. zasielanie newsletterov, telemarketing); kontaktovanie na účely prieskumu trhu a marketingového výskumu; kontaktovanie v súvislosti s vianočnými a veľkonočnými alebo inými sviatočnými želaniami a zasielanie zľavových poukazov, darčekov a pod. na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sa spracúvajú len na čas nevyhnutný na účel spracovania. Vzhľadom na vyššie uvedené:

 • na účel podľa písmena a) vyššie budú osobné údaje spracúvané až do ukončenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy (bez toho, aby bola dotknutá možnosť Prevádzkovateľa následne ďalej spracúvať osobné údaje – v rozsahu potrebnom na účel podľa písmena b), c), d) a/alebo e) vyššie,
 • na účel podľa písmena b) vyššie budú osobné údaje spracúvané počas trvania príslušnej zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,
 • na účel podľa písmena c) vyššie budú osobné údaje spracúvané do uplynutia 4. kalendárneho roka od skončenia záručnej doby podľa zmluvy (ak bola v zmluve dohodnutá záruka za kvalitu), najmenej však do uplynutia 5. kalendárneho roka od ukončenia záväzkov zo zmluvy,
 • v prípade začatia a pokračovania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sa rozhoduje o právach alebo povinnostiach prevádzkovateľa vo vzťahu k príslušnej dotknutej osobe, lehota spracúvania osobných údajov na účel uvedený v písmene c) vyššie neuplynie pred skončením takéhoto konania,
 • na účely zasielania obchodných oznámení podľa písmena d) vyššie sa osobné údaje spracúvajú dovtedy, kým dotknutá osoba nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracúvaním,
 • na účely uvedené v písmene e) vyššie sa osobné údaje budú spracúvať po dobu, na ktorú dotknutá osoba udelila prevádzkovateľovi súhlas na základe osobitne dohodnutého súhlasu so spracúvaním osobných údajov. V tomto prípade dotknutá osoba berie na vedomie, že pred uplynutím tejto doby ju môže prevádzkovateľ kontaktovať, aby svoj súhlas obnovila.

Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí vyššie uvedeného obdobia spracúvania sa príslušné osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil, zlikvidujú (skartáciou alebo iným spôsobom, ktorý zabezpečí, aby k osobným údajom nemali prístup neoprávnené osoby) alebo anonymizujú.

SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH UDAJOV

Spracovanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ. Spracovanie vykonávajú v sídle Prevádzkovateľa jednotliví poverení zamestnanci Prevádzkovateľa alebo Spracovatelia. Prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať alebo získavať prostredníctvom svojej webovej stránky www.filmana.cz, formulárov, elektronického alebo telefonického kontaktu, osobného stretnutia alebo iným spôsobom.  Spracúvanie sa vykonáva prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne manuálne v prípade osobných údajov v listinnej podobe, a to pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracúvanie osobných údajov. Na tento účel prevádzkovateľ prijal technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia na zabránenie neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávnenému prenosu, neoprávnenému spracúvaniu alebo inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na súkromie a dodržiavajú platné zákony o ochrane údajov.

Na základe poskytnutých údajov sa nebude vykonávať automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie. Osobné údaje dotknutých osôb sa nebudú prenášať do tretích krajín.

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ SUBJEKTOM ÚDAJOV PODĽA GDPR

V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov majú dotknuté osoby niekoľko práv vrátane práva požadovať od prevádzkovateľa:

 • prístup k vašim osobným údajom (podľa článku 15 GDPR), 
 • opravu alebo vymazanie osobných údajov (podľa podmienok článku 16 alebo článku 17 GDPR), 
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov (podľa podmienok článku 18 GDPR), 
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov (podľa článku 21 GDPR),
 • právo na prenosnosť osobných údajov (podľa článku 20 GDPR),
 • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail Prevádzkovateľa uvedený v týchto Pravidlách.

Ak dotknutá osoba zistí alebo sa domnieva, že jej osobné údaje sa spracúvajú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života dotknutej osoby alebo v rozpore so zákonom, má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o vysvetlenie a/alebo o nápravu. Žiadosť je potrebné podať písomne zaslaním listu alebo e-mailu na kontaktné údaje Prevádzkovateľa: [email protected].

Ak sa zistí, že žiadosť dotknutej osoby je oprávnená, Prevádzkovateľ bezodkladne odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá možnosť dotknutej osoby obrátiť sa priamo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, +420 234 665 555, www.uoou.cz.

ZÁSADY VYUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Webová stránka správcu používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľského prostredia.

Správca používa súbory cookie na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o používaní webovej lokality sa zdieľajú aj s partnermi správcu v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy, ktorí ich môžu kombinovať s inými informáciami poskytnutými používateľmi webovej lokality alebo zhromaždenými pri používaní ich služieb.

Zákon stanovuje, že Správca môže umiestniť súbory cookie do zariadenia používateľa webovej stránky, ak sú nevyhnutne potrebné na prevádzku webovej stránky (pozri časť Nevyhnutné súbory cookie), a to bez súhlasu používateľa webovej stránky. Pre všetky ostatné typy súborov cookie je potrebný súhlas používateľa webovej stránky, ktorého úplné znenie nájdete tu: _____________ a ktorý je možné kedykoľvek odvolať.

Typy súborov cookie

Základné

Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú pri používaní webovej stránky. Zabezpečujú základné funkcie, ako je navigácia na webovej lokalite a prístup do zabezpečených oblastí webovej lokality. Bez týchto súborov cookie nemôže webová lokalita správne fungovať.

Súbory cookie možno zablokovať = vypnúť, ale niektoré časti webovej lokality sa nemusia zobrazovať správne a niektoré časti nemusia ani fungovať. Nastavenia súborov cookie pre najpoužívanejšie prehliadače nájdete tu:

Analytické a výkonnostné

Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie fungovania webovej stránky. Používajú sa napríklad na pochopenie interakcie návštevníkov s webom a zvyčajne pomáhajú poskytovať informácie o metrikách návštevníkov, miere okamžitého opustenia, zdroji návštevnosti atď. Analytické súbory cookie tiež umožňujú návštevníkom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Môžu sa použiť aj na zlepšenie výkonu a rýchlosti webovej lokality.

Preferované

Súbory cookie preferencií umožňujú webovej lokalite zapamätať si informácie, ktoré menia spôsob, akým sa webová lokalita správa alebo vyzerá. Môžu zahŕňať napríklad preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa používateľ webovej stránky nachádza.

Reklamné a Marketingové

Reklamné súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov na webovej lokalite. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú pre jednotlivých používateľov relevantné a pútavé, a teda cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

ZÁVER 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a v akomkoľvek čase zmeniť pravidlá ochrany a spracovania osobných údajov, pričom aktuálny stav bude vždy zverejnený na webovej stránke www.filmana.sk.

sk_SK