Podmienky a pravidlá

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodná spoločnosť Filmana Studio s.r.o., IČO: 177 65 391, so sídlom Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne pod spisovou značkou C 135450 (ďalej len „Prevádzkovateľ„),

je prevádzkovateľom webovej stránky www.filmana.sk, ktorá poskytuje používateľom platený prístup k filmom a seriálom (ďalej len „Filmana„). 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky„) upravujú práva a povinnosti osôb využívajúcich obsah portálu Filmana (ďalej len „Používateľ„) a Prevádzkovateľa. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv uzatvorených medzi Používateľom a Prevádzkovateľom v súvislosti s využívaním služieb a obsahu portálu Filmana. Používaním obsahu a služieb portálu Filmana vyjadruje Používateľ svoj súhlas so znením týchto podmienok.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: 

adresa pre doručovanie: Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, Česká republika

e-mailová adresa: [email protected],

telefón: +420 731 743 180 

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Vo veciach, ktoré nie sú bližšie upravené zmluvou alebo Obchodnými podmienkami, sa zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom riadi predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadi sa tento zmluvný vzťah príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“). Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadi sa tento zmluvný vzťah aj príslušnými právnymi predpismi  upravujúcimi ochranu spotrebiteľa.
 2. Ak je Používateľ spotrebiteľom, rozumie sa ním osoba, ktorá je fyzickou osobou a ktorá uzatvára zmluvu s Prevádzkovateľom mimo rámec svojej obchodnej, výrobnej alebo obdobnej (podnikateľskej) činnosti, mimo výkonu svojho povolania alebo nie v mene a na účet iného podnikateľa.
 3. Obchodné podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku a rozhodným právom je právo Českej republiky.
 4. Prevádzkovateľ môže meniť alebo dopĺňať znenie Obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.
 5. Všetky oznámenia bude Prevádzkovateľ zasielať na e-mailovú adresu Používateľa uvedenú v jeho účte.

 

II. SLUŽBY A OBSAH PORTÁLU FILMANA, REGISTRÁCIA A UZATVORENIE ZMLUVY

 1. Prevádzkovateľ prostredníctvom portálu Filmana ponúka Používateľom prístup k audiovizuálnym dielam (filmom a seriálom). Audiovizuálna ponuka Prevádzkovateľa zahŕňa najmä diela s kresťanskou tematikou. Ponuka audiovizuálnych diel ponúkaných Prevádzkovateľom sa môže priebežne aktualizovať a meniť, najmä s ohľadom na podmienky udelenej licencie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ponuku diel na portáli Filmana, pričom takáto zmena sa nepovažuje za zmenu týchto Obchodných podmienok. Obsah portálu Filmana je chránený predovšetkým autorským zákonom.
 2. Používatelia môžu využívať obsah a služby portálu Filmana po registrácii. Podľa voľby Používateľa je možné sa bezplatne zaregistrovať pre čiastočný prístup k obsahu ponúkanému Prevádzkovateľom (ďalej len „čiastočný prístup“) alebo sa zaregistrovať ako predplatiteľ so súčasným zaplatením predplatného pre úplný prístup k obsahu ponúkanému Prevádzkovateľom na portáli Filmana (ďalej len „úplný prístup“). 
 3. Všetok obsah na portáli Filmana je určený výlučne pre osobné použitie. Používanie obsahu portálu Filmana na komerčné alebo obchodné účely je zakázané. Používateľ nesmie ďalej šíriť, kopírovať, nahrávať alebo inak zdieľať ponúkaný obsah v rozpore s týmito podmienkami. 
 4. Všetok obsah na portáli Filmana je možné prezerať výlučne v Slovenskej republike, s výnimkou dočasnej prítomnosti registrovaného používateľa, ktorý je predplatiteľom v inom členskom štáte Európskej únie, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1128 o cezhraničnej prenosnosti služieb online obsahu v rámci vnútorného trhu. Podmienkou je trvalý pobyt Používateľa v Slovenskej republike. Kvalita poskytovania online služieb v zahraničí sa môže líšiť od kvality poskytovania rovnakých služieb v Slovenskej republike v závislosti od kvality prístupu k internetu.
 5. Zmluvný vzťah medzi Používateľom a Prevádzkovateľom vzniká na základe registrácie Používateľa okamihom doručenia potvrdenia objednávky (registrácie) Používateľovi zo strany Prevádzkovateľa na zadanú e-mailovú adresu Používateľa. Podmienkou vzniku nároku na úplný prístup je úhrada predplatného. Používateľ má možnosť skontrolovať a opraviť údaje uvedené v objednávke (registrácii) pred ich odoslaním v registračnom formulári na portáli Filmana. 
 6. Bezplatná registrácia: Pri bezplatnej registrácii Používateľ uvedie e-mailovú adresu a heslo podľa vlastného výberu. Bezplatnou registráciou získava Používateľ čiastočný prístup, tj. prístup len k časti ponuky Prevádzkovateľa na portáli Filmana. Túto časť ponuky pre Používateľov, ktorí sa bezplatne registrujú, môže Prevádzkovateľ priebežne meniť. 
 7. Registrácia predplatiteľa: Aby používateľ získal úplný prístup, tj. prístup k celej ponuke audiovizuálnych diel na portáli Filmana, musí sa zaregistrovať ako predplatiteľ a zaplatiť predplatné (podľa článku 4 týchto podmienok). Pri registrácii ako predplatiteľ musí používateľ okrem svojho e-mailu a hesla uviesť aj svoje meno, priezvisko a adresu bydliska.
 8. Ak má Používateľ s čiastočným (bezplatným) prístupom záujem o úplný (platený) prístup, je z jeho strany potrebné v nastaveniach používateľského účtu kliknúť na „Objednať predplatné“ a uhradiť dané predplatné.
 9. V závislosti od aktuálnych možností Prevádzkovateľa sa Používatelia môžu zaregistrovať a následne prihlásiť aj prostredníctvom účtov na iných platformách, ako sú Facebook a Google. 
 10. Odoslaním registračného formulára používateľ výslovne súhlasí s tým, že:
  1. sa zaväzuje dodržiavať tieto podmienky,
  2. pri registrácii poskytol správne a pravdivé informácie a neporušil právo na ochranu osobných údajov iných osôb poskytnutím údajov inej osoby (vrátane použitia cudzieho e-mailu),
  3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené Používateľom v dôsledku udalostí, ktoré objektívne nemôže ovplyvniť,
  4. sa oboznámil s údajmi o funkčnosti digitálneho obsahu vrátane technických ochranných opatrení,
  5. diela z ponuky platformy Filmana mu budú sprístupnené ihneď po registrácii, t. j. pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy, pričom mu zaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v tejto lehote 14 dní od začatia poskytovania digitálneho obsahu,
  6. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť jednotlivých Používateľov a správnosť ich údajov prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu.
 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať v budúcnosti poskytnutie ďalších údajov potrebných na registráciu, ak to vyžaduje zákon, a zrušiť existujúcu registráciu alebo príslušné používateľské konto bez poskytnutia týchto údajov a/alebo neumožniť prístup k obsahu portálu Filmana, ktorý vyžaduje registráciu alebo registráciu s určitými údajmi.
 
 

III. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET, UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

 1. Používateľom sa môže stať fyzická osoba, ktorá v čase registrácie dovŕšila 18 rok veku. 
 2. Na základe registrácie Používateľa na portáli Filmana môže používateľ získať prístup k svojmu používateľskému účtu zadaním svojho e-mailu a hesla. V nastaveniach používateľského účtu môže Používateľ zmeniť údaje zadané počas registrácie, zmeniť spôsob platby predplatného, zrušiť opakovanú platbu predplatného alebo zmeniť spôsob registrácie z bezplatnej registrácie na registráciu predplatiteľa alebo naopak. 
 3. Používateľ je povinný poskytnúť všetky informácie správne a pravdivo. Používateľ je povinný v prípade akejkoľvek zmeny bezodkladne aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. 
 4. Používateľ je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup do svojho používateľského účtu a je plne zodpovedný za dôvernosť svojich prístupových údajov. Používateľ je povinný v prípade akýchkoľvek podozrení z neoprávneného sprístupnenia jeho prístupových údajov bezodkladne zmeniť svoje prístupové údaje. Prevádzkovateľ teda nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú Používateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti Používateľom. 
 5. Používateľ berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Prevádzkovateľa alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán. Prevádzkovateľ garantuje dostupnosť platformy Filmana v rozsahu 90% za kalendárny mesiac.
 6. Počet zariadení: V rámci jednej domácnosti môžu byť k jednému používateľskému účtu súčasne prihlásené maximálne tri zariadenia. 
 7. Ak používateľ umožní prístup k svojmu používateľskému účtu iným osobám zo svojej domácnosti, ustanovenia týchto zmluvných podmienok sa vzťahujú aj na používanie obsahu Filmana týmito osobami. Používateľ zodpovedá za konanie, za dodržiavanie týchto Obchodných podmienok a za prípadné škody spôsobené týmito osobami.
 8. Používateľ môže zrušiť svoj používateľský účet zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu [email protected] Pre vylúčenie pochybností Prevádzkovateľ upozorňuje, že zrušenie používateľského účtu bude mať za následok aj okamžité ukončenie prístupu k obsahu portálu Filmana, pretože ten je poskytovaný len na základe registrácie používateľského účtu. Už zaplatené predplatné sa v tomto prípade nevracia.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť alebo pozastaviť účet Používateľa podľa vlastného uváženia, ak Prevádzkovateľ nadobudne dôvodné podozrenie, že 
  1. Používateľ používa používateľské konto v rozpore so zákonom, s dobrými mravmi alebo v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa alebo s týmito Obchodnými podmienkami,
  2. Používateľ používa svoje používateľské konto na porušovanie práv tretích strán alebo na páchanie alebo napomáhanie trestnej činnosti,
  3. Používateľ využíva obsah portálu Filmana na komerčné účely alebo nie v rámci jednej domácnosti,
  4. Používateľ nenavštevuje svoje používateľské konto dlhšie ako 12 mesiacov,
  5. používateľské konto bolo odcudzené,
  6. Používateľ sa pokúsi narušiť alebo naruší stabilitu a prevádzku služieb portálu Filmana. 
 10. V prípade zrušenia účtu Používateľa Prevádzkovateľom podľa odseku 7 tohto článku nemá Používateľ nárok na vrátenie zaplateného predplatného, pričom tým nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa na náhradu škody.
 11. Zmluvný vzťah medzi Používateľom a Prevádzkovateľom sa uzatvára na dobu neurčitú. Zrušením používateľského účtu sa zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom ukončí.
 
 

IV. PREDPLATNÉ, PLATBY A FAKTURÁCIA

 1. Ak chce mať Používateľ prístup k celej ponuke filmov a seriálov na portáli Filmana, musí sa zaregistrovať ako predplatiteľ a zaplatiť predplatné. Používateľ má na výber medzi mesačným a ročným predplatným. Cena predplatného vrátane všetkých daní a poplatkov je uvedená na domovskej stránke portálu Filmana v časti „Často kladené otázky“ alebo na inom mieste webovej stránky Filmana. 
 2. Predplatné sa platí vopred na obdobie určené Používateľom (mesačne alebo ročne). Predplatné sa účtuje na začiatku predplateného obdobia a automaticky sa obnovuje (t. j. každý mesiac pri mesačnom predplatnom a každý rok pri ročnom predplatnom), kým Používateľ nezruší obnovenie predplatného prostredníctvom tlačidla „Zrušiť predplatné“ v nastaveniach používateľského účtu alebo nezruší svoj používateľský účet v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.
 3. Účinky zrušenia predplatného nastanú ku koncu aktuálneho obdobia, za ktoré Používateľ ešte nezaplatil predplatné, za predpokladu, že k zrušeniu predplatného došlo najmenej jednu (1) hodinu pred koncom predplatného obdobia. V opačnom prípade sa účinky zrušenia môžu prejaviť až na konci nasledujúceho predplatiteľského obdobia. Obdobie predplatného sa končí v deň a hodinu, ktoré sa číselne zhodujú s dňom a hodinou, kedy došlo k registrácii na portáli Filmana a úhrade predplatného (napr. ak k úhrade mesačného predplatného došlo 20. novembra o 16.00 h, potom sa obdobie predplatného končí 20. decembra o 16.00 h). Zrušením predplatného má používateľ naďalej bezplatný prístup k používateľskému účtu a k obsahu portálu Filmana ako registrovaný používateľ. Už zaplatený poplatok za predplatné sa v tomto prípade nevracia. 
 4. Používateľ platí predplatné podľa aktuálne podporovaných spôsobov platby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť spôsob platby predplatného podľa prevádzkových a technických potrieb alebo možností Prevádzkovateľa. Dotknutí Používatelia budú o takejto zmene informovaní e-mailom. Predplatné je možné uhradiť aj prostredníctvom darčekovej poukážky. 
 5. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne náhrady za nevyužitie zaplateného predplatného.
 6. Prevádzkovateľ nie je poskytovateľom ani prevádzkovateľom žiadneho z podporovaných platobných kanálov, a preto nezodpovedá za priebeh platobných transakcií.
 7. Používateľ je zodpovedný za aktualizáciu svojich platobných údajov v účte Používateľa. Ak automaticky obnovená platba predplatného zlyhá z dôvodu neaktualizovania platobných údajov v účte Používateľa, Prevádzkovateľ je oprávnený pozastaviť alebo ukončiť registráciu Používateľa ako predplatiteľa.
 8. Registráciou na portáli Filmana používatelia súhlasia s tým, že faktúra za vybrané predplatné môže byť používateľom zaslaná v elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú v účte Používateľa. Faktúra bude zaslaná len na základe žiadosti predplatiteľa a bude obsahovať náležitosti podľa § 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa a § 31 ods. 14 zákona o živnostenskom podnikaní.
 
 

V. ZMENA CENY PREDPLATNÉHO

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť ceny predplatného podľa vlastného uváženia, predovšetkým v dôsledku zmien na trhu alebo zmien v právnych predpisoch.
 2. Zmena ceny predplatného bude Používateľom, ktorí sú registrovanými predplatiteľmi, oznámená najmenej 1 mesiac pred účinnosťou zmeny cenníka na e-mailovú adresu uvedenú v účte používateľa. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmena ceny predplatného nemá vplyv na aktuálne prebiehajúce a Používateľom predplatené obdobie (aktuálny mesiac, prípadne aktuálny rok). V prípade nesúhlasu Používateľa s touto zmenou ceny predplatného má Používateľ možnosť zrušiť predĺženie predplatného, ako je uvedené v článku 4 ods. 2 týchto Podmienok, alebo zrušiť účet Používateľa, ako je uvedené v článku 3 ods. 6. Ak používateľ nezruší obnovenie predplatného alebo používateľský účet, má sa za to, že so zmenou ceny predplatného súhlasí.
 3. Zmena ceny predplatného sa tiež zverejňuje najmenej 1 mesiac vopred rovnakým spôsobom, akým sa zverejňuje cena predplatného podľa článku 4 ods. 1 týchto Podmienok.
 
 

VI. OZNÁMENIE PRED UZATVORENÍM ZMLUVY

 1. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje Prevádzkovateľ prostredníctvom elektronickej adresy [email protected]. Prevádzkovateľ zasiela informácie o vybavení sťažnosti spotrebiteľa na elektronickú adresu spotrebiteľa.
 2. So službami poskytovanými Prevádzkovateľom nie sú spojené žiadne náklady na doručenie vzhľadom na charakter poskytovaných služieb. Uvedená cena predplatného nezahŕňa poplatky Používateľa za prístup k internetu poskytovaný treťou stranou.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku na kvalitu alebo popredajný servis.
 4. Digitálny obsah portálu Filmana je možné prezerať prostredníctvom webových prehliadačov. Odporúčame používať moderné webové prehliadače, napríklad Chrome, Firefox alebo Safari. Odporúčame tiež používať najnovšiu verziu príslušného prehliadača. Všetky ďalšie informácie o funkčnosti digitálneho obsahu a o interakcii s hardvérom a softvérom nájdete v časti často kladených otázok portálu Filmana.
 5. Náklady, ktoré vzniknú používateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša používateľ sám a tieto náklady sa neodlišujú od základnej sadzby.
 6. Prevádzkovateľ nie je vo vzťahu k Používateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1820 ods. 1 písm. n) Občianskeho zákonníka.
 
 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA, NÁROKY

 1. Ešte pred uzavretím zmluvy môžu používatelia získať informácie o službách a obsahu portálu Filmana predovšetkým prostredníctvom týchto obchodných podmienok, sekcie „Často kladené otázky“ na webovej stránke Filmana alebo sa môžu s otázkami obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára na adrese https://filmana.cz/kontakt/, e-mailom na adrese [email protected] alebo telefonicky na čísle +420 731 743 180.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu na portál Filmana z dôvodu nedostatočného internetového pripojenia Používateľa. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za nespokojnosť Používateľa s obsahom platformy Filmana z dôvodu subjektívneho hodnotenia Používateľa.
 3. Sťažnosti v súvislosti s využívaním služieb a obsahu portálu Filmana môže Používateľ s úplným prístupom podať e-mailom na adrese [email protected].
 4. Na začatie reklamačného konania musí používateľ predložiť dôkaz o zaplatení predplatného za príslušné obdobie. Vada, ktorá je predmetom reklamácie, musí byť jasne a čo najpresnejšie špecifikovaná a spísaná, najmä jej opisom a uvedením spôsobu, akým sa vada prejavuje. Používateľ uvedie aj popis svojho technického vybavenia, najmä verziu operačného systému a spôsob pripojenia na internet.
 5. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a spotrebiteľ o tom musí byť informovaný v primeranej lehote, spravidla do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa prevádzkovateľ so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tridsať (30) dňovej lehoty (ak nebola dohodnutá dlhšia lehota) môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu. Prevádzkovateľ vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania opravy alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Prevádzkovateľ zašle tieto oznámenia na e-mailovú adresu Používateľa. Uznané závady budú riešené poskytnutím bezchybného obsahu Používateľovi v súlade s jeho objednávkou, alebo vrátením peňazí, alebo primeraným znížením ceny zaplateného predplatného.
 
 

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Používateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) dní od uzavretia zmluvy. Používateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením adresovaným Prevádzkovateľovi (napr. e-mailom na adresu [email protected], písomne na adresu pre doručovanie, SMS správou a podobne), v ktorom uvedie meno, priezvisko, obchodné meno/názov spoločnosti, adresu sídla, telefónne číslo a prípadne e-mailovú adresu. Ak Používateľ využije túto možnosť, Prevádzkovateľ mu bezodkladne zašle potvrdenie o prijatí tohto odstúpenia. Kupujúci môže na odstúpenie od Zmluvy použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je k dispozícii tu:_____ (nie je však povinný tak urobiť). Na dodržanie lehoty na odstúpenie od Zmluvy postačuje odoslať odstúpenie od Zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Odstúpením od zmluvy nevznikajú Používateľovi žiadne dodatočné náklady.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku vráti Prevádzkovateľ finančné prostriedky, t. j. cenu predplatného, do štrnástich (14) dní od odstúpenia Používateľa od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich Prevádzkovateľ od Používateľa prijal, ak Používateľ výslovne neurčil inak. Pre vylúčenie pochybností Prevádzkovateľ uvádza, že v prípade odstúpenia od zmluvy Používateľom, ktorý nie je Predplatiteľom, sa cena predplatného tomuto Používateľovi nevracia.
 3. Prevádzkovateľ upozorňuje Používateľa, že v prípade začatia prehrávania nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej podľa týchto Obchodných podmienok v 14-dňovej lehote v zmysle odseku 1 tohto článku a ustanovení § 1829 a nasl. českého občianskeho zákonníka, keďže ide o zmluvu o dodaní digitálneho obsahu podľa § 1837 písm. l), ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči a plnenie sa začalo so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 4. Používateľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy do 90 dní odo dňa jej uzavretia, ak bolo jeho právo dotknuté nekalou obchodnou praktikou Prevádzkovateľa, alebo požadovať primerané zníženie ceny v rozsahu zodpovedajúcom povahe a závažnosti nekalej obchodnej praktiky.
 5. Používateľ však nemôže odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku ods. 4, ak Prevádzkovateľ preukáže, že je to vzhľadom na predmet zmluvy, povahu a závažnosť nekalej obchodnej praktiky neprimerané.
 
 

IX. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:
 1. funkčnosť internetu používateľa a jeho hardvéru a softvéru,
 2. škodu, ktorá Používateľovi vznikne, ak nie je včas informovaný o zmene ceny predplatného alebo týchto Podmienok z dôvodu, že Používateľ pravidelne nekontroluje svoju e-mailovú schránku alebo webovú stránku Filmana,
 3. že webová stránka Filmana alebo elektronické komunikačné zariadenia neobsahujú vírusy alebo iné rušivé prvky.
 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že akýkoľvek obsah na portáli Filmana neposkytuje žiadne rady alebo názory, ktoré by mohli byť považované za záväzné (napr. lekárske rady).
 2. Používateľ súhlasí s tým, že si je vedomý, že akékoľvek použitie obsahu portálu Filmana v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami môže predstavovať protiprávny čin, za ktorý je používateľ zodpovedný, vrátane prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti. V prípadoch stanovených zákonom môže byť Prevádzkovateľ povinný poskytnúť príslušným orgánom informácie získané o Používateľovi v súvislosti s používaním portálu Filmana.
 3. Používateľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z používania portálu Filmana na inú osobu, a to ani bezodplatne. Používateľ súhlasí s tým, že práva a povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúce z poskytovania služieb a obsahu portálu Filmana môžu byť postúpené na tretiu osobu bez potreby ďalšieho súhlasu Používateľa.
 
 

X. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Ochrana osobných údajov Používateľa, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; ďalej len „GDPR„) a súvisiacimi právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (teda najmä zákonom č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov v znení neskorších predpisov).
 2. Prevádzkovateľ plní svoju informačnú povinnosť voči Používateľom v zmysle článku 13 Nariadenia GDPR, ktorá súvisí so spracúvaním osobných údajov Používateľov na účely plnenia zmluvy o poskytovaní služieb v rámci portálu Filmana, na účely rokovaní o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Prevádzkovateľa prostredníctvom samostatného dokumentu, ktorý je k dispozícii tu: [doplniť]
 3. Registráciou na portáli Filmana používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito informáciami.
 
 

XI. RECENZIA

 1. Prevádzkovateľ neumožňuje na portáli Filmana ani inde zverejňovať spotrebiteľské recenzie. Prevádzkovateľ zverejnil na portáli Filmana vyjadrenia vybraných osobností, na ktoré sa zameral za účelom propagácie portálu Filmana. Prevádzkovateľ si tieto vyjadrenia overil priamym kontaktom s týmito osobami.
 
 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť znenie týchto Podmienok podľa vlastného uváženia, a to najmä z dôvodu zmien trhových, legislatívnych alebo technologických podmienok. Už registrovaní Používatelia budú o všetkých zmenách týchto Podmienok informovaní najmenej jeden (1) mesiac pred ich účinnosťou na e-mailovú adresu Používateľa uvedenú v jeho účte.  Registrovaný Používateľ, ktorý nesúhlasí so zmenou Podmienok, má možnosť zrušiť účet Používateľa podľa článku 3 ods. 6 alebo zrušiť predĺženie predplatného podľa článku 4 ods. 2 týchto Podmienok.
 2. Ak vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom.
 3. Výberom práva podľa tohto článku Obchodných podmienok nie je spotrebiteľ zbavený ochrany poskytovanej ustanoveniami právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili v prípade absencie voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
 4. Na rozhodovanie sporov vzniknutých v súvislosti s poskytovaním služieb portálu Filmana a týmito obchodnými podmienkami sú príslušné české súdy. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, môže tiež podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát – odbor ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: [email protected], web: www.coi.cz, ktorá je zároveň orgánom štátneho dozoru. Používateľ môže využiť aj platformu pre riešenie sporov online zriadenú Európskou komisiou na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: evropskyspototrebitel. cz/ je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 5. V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 132/2010 Z. z. o audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Prevádzkovateľ ako prevádzkovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie týmto informuje Používateľa, že prístup k základným údajom o Prevádzkovateľovi (názov, IČO, sídlo) a údajom, ktoré umožňujú rýchly, priamy a efektívny kontakt s Prevádzkovateľom, je dostupný na webovej stránke portálu Filmana v sekcii „Kontakty“. Orgánom dohľadu nad poskytovaním audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie je Rada pre vysielanie a retransmisiu.
 6. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
 7. Zmluva o poskytovaní služieb alebo potvrdenie objednávky je archivované predávajúcim v elektronickej podobe, nie je verejne prístupné a jeho obsah je používateľovi k dispozícii v rámci potvrdenia objednávky zo strany Prevádzkovateľa.
 8. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2023.
sk_SK