Obchodní podmínky

Společnost Filmana Studio s.r.o., IČO: 177 65 391, se sídlem Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 135450 (dále jen jako „Provozovatel“),

je provozovatelem webových stránek www.filmana.cz, na kterých poskytuje uživatelům placený přístup k filmům a seriálům (dále jen „Filmana“). 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti osob užívajících obsah portálu Filmana (dále jen „Uživatel“) a Provozovatele. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných mezi Uživatelem a Provozovatelem v souvislosti s užíváním služeb a obsahu portálu Filmana. Využíváním obsahu a služeb portálu Filmana vyjadřuje Uživatel svůj souhlas se zněním těchto obchodních podmínek.

Kontaktní údaje Provozovatele: 

adresa pro doručování: Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, 

adresa elektronické pošty: [email protected],

telefon: +420 731 743 180 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. V otázkách blíže neupravených smlouvou či obchodními podmínkami se smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Je-li smluvní stranou smlouvy spotřebitel, řídí se tento smluvní vztah také zákonem o ochraně spotřebitele.
 2. Je-li Uživatelem spotřebitel, rozumí se jím osoba, která je fyzickou osobou, jež uzavírá smlouvu s Provozovatelem mimo rámec své vlastní obchodní, výrobní nebo obdobné (podnikatelské) činnosti, mimo výkon svého povolání nebo nikoliv jménem a na účet jiné podnikající osoby. 
 3. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a rozhodným právem je právní řád České republiky.
 4. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Veškerá oznámení bude Provozovatel činit na e-mailovou adresu Uživatele vedenou v uživatelském účtu. 

II. SLUŽBY A OBSAH PORTÁLU FILMANA, REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Provozovatel prostřednictvím portálu Filmana nabízí Uživatelům přístup ke zhlédnutí audiovizuálních děl (filmů a seriálů). Nabídka audiovizuálních děl Provozovatele zahrnuje převážně křesťansky orientovaná díla. Nabídka audiovizuálních děl v nabídce Provozovatele může být průběžně aktualizována a měněna, a to zejména s ohledem na podmínky poskytnuté licence. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit nabídku děl na portálu Filmana, přičemž taková změna se nepovažuje za změnu těchto obchodních podmínek. Obsah portálu Filmana je chráněn především autorským zákonem. 
 2. Uživatelé mohou obsah a služby portálu Filmana využívat po provedení registrace. Na základě volby Uživatele se lze zaregistrovat bezplatně pro částečný přístup k nabízenému obsahu Provozovatele nebo se lze zaregistrovat jako předplatitel se současným zaplacením předplatného pro úplný přístup k nabízenému obsahu Provozovatele na portálu Filmana. 
 3. Veškerý obsah portálu Filmana je určen výhradně pro osobní užití. Využití obsahu portálu Filmana pro komerční nebo podnikatelské účely je zakázáno. Uživatel nesmí nabízený obsah dále šířit, kopírovat, nahrávat či jinak sdílet v rozporu s těmito obchodními podmínkami. 
 4. Veškerý obsah portálu Filmana je možné zhlédnout výhradně na území České republiky, s výjimkou dočasné přítomnosti registrovaného Uživatele, který je předplatitelem, v jiném členském státě Evropské unie, podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128, o přeshraniční přenositelnosti online služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. Podmínkou je trvalý pobyt uživatele na území České republiky. Kvalita poskytování online služeb v zahraničí se může lišit od kvality poskytování týchž služeb v České republice v závislosti na kvalitě přístupu k internetu. 
 5. Smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem vzniká v okamžiku doručení potvrzení objednávky (registrace) Uživateli ze strany Provozovatele na uvedenou e-mailovou adresu po provedení registrace Uživatelem. Jedná-li se o registraci předplatného, je podmínkou vzniku smluvního vztahu úhrada předplatného. Údaje uvedené při objednávce (registraci) má Uživatel možnost zkontrolovat a opravit před jejím odesláním v registračním formuláři na portálu Filmana. 
 6. Bezplatná registrace: Při bezplatné registraci uvede Uživatel e-mail a heslo, které si zvolí. Bezplatnou registrací získává Uživatel přístup pouze k části nabídky Provozovatele na portálu Filmana. Tuto část nabídky pro Uživatele, kteří jsou zaregistrováni bezplatně, může Provozovatel průběžně měnit. 
 7. Registrace předplatitele: Pro získání přístupu k úplné nabídce audiovizuálních děl na portálu Filmana se musí Uživatel registrovat jako předplatitel a zaplatit předplatné (podle čl. 4 těchto obchodních podmínek). Při registraci předplatitele Uživatel uvede vedle svého e-mailu a hesla dále jméno, příjmení a adresu svého bydliště. 
 8. V případě zájmu bezplatně registrovaného Uživatele o přechod na registraci předplatitele provede Uživatel změnu nastavení uživatelského účtu prostřednictvím tlačítka „Objednat předplatné“ a uhrazením předplatného.
 9. Podle aktuálních možností Provozovatele se Uživatelé mohou registrovat a následně přihlašovat také prostřednictvím účtů na jiných platformách jako je Facebook a Google.
 10. Uživatel odesláním registračního formuláře výslovně souhlasí s tím, že:
  1. se zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky,
  2. při registraci poskytl správné a pravdivé údaje a nedopustil se porušení práva na ochranu osobních údajů jiných osob tím, že by uvedl údaje jiné osoby (včetně použití cizího e-mailu),
  3. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené Uživatelům v důsledku událostí, které nemohl objektivně ovlivnit,
  4. se seznámil s údaji o funkčnosti digitálního obsahu včetně technických ochranných opatření,
  5. díla z nabídky platformy Filmana mu budou zpřístupněna ihned po provedení registrace, tedy před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  6. Provozovatel je oprávněn jednotlivé Uživatele a správnost jejich údajů ověřit prostřednictvím konfirmačního e-mailu. 
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo vyžadovat v budoucnu poskytnutí i dalších údajů povinných pro registraci, budou-li to vyžadovat právní předpisy, a bez jejich sdělení dosavadní registraci, resp. příslušný uživatelský účet, zrušit a/nebo neumožnit přístup k obsahu portálu Filmana, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.


III. UŽIVATELSKÝ ÚČET, UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Na základě registrace Uživatele provedené na portálu Filmana může Uživatel přistupovat do svého uživatelského účtu po zadání svého e-mailu a hesla. V nastavení uživatelského účtu může Uživatel měnit údaje zadané při registraci, změnit způsob platby předplatného, zrušit opakovanou platbu předplatného nebo změnit způsob registrace z bezplatné registrace na registraci předplatitele. 
 2. Uživatel je povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a plně odpovídá za utajení svých přístupových údajů. Provozovatel tak nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou Uživateli v důsledku porušení této povinnosti ze strany Uživatele. 
 3. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 4. Počet zařízení: K jednomu uživatelskému účtu ve stejnou chvíli je možné se přihlásit maximálně na třech zařízeních souběžně, a to v rámci jedné domácnosti. 
 5. Pokud Uživatel umožní přístup ke svému uživatelskému účtu dalším osobám ze své domácnosti, budou se ustanovení těchto obchodních podmínek vztahovat i na využívání obsahu Filmana těmito osobami. 
 6. Uživatel může svůj uživatelský účet zrušit, a to prostřednictvím žádosti zaslané na e-mailovou adresu [email protected] Pro vyloučení pochybností Provozovatel upozorňuje, že zrušením uživatelského účtu dojde i k okamžitému ukončení přístupu k obsahu portálu Filmana, neboť tento je poskytován pouze na základě registrace uživatelského účtu. Již uhrazené předplatné se v takovém případě nevrací. 
 7. Provozovatel je oprávněn dle svého uvážení zrušit uživatelský účet Uživatele v případě, že
  1. Provozovateli vznikne důvodné podezření, že Uživatel používá uživatelský účet v rozporu s právními předpisy nebo má sloužit k porušování práv třetích osob nebo páchání či napomáhání trestné činnosti,
  2. Uživatel používá obsah portálu Filmana ke komerčním účelům nebo nikoliv v rámci jedné domácnosti,
  3. Uživatel nenavštíví svůj uživatelský účet po dobu delší než 12 měsíců,
  4. Provozovatel pojme důvodné podezření, že došlo k odcizení uživatelského účtu,
  5. Uživatel se pokusí narušit nebo naruší stabilitu a chod služeb portálu Filmana. 
 8. V případě zrušení uživatelského účtu Provozovatelem podle tohoto článku odst. 7 nepřísluší Uživateli náhrada za zaplacené předplatné. 
 9. Smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem je založen na dobu neurčitou. Zrušením uživatelského účtu dojde k ukončení smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem. 


IV. PŘEDPLATNÉ, PLATBY A FAKTURACE

 1. Pro přístup ke kompletní nabídce filmů a seriálů na portálu Filmana musí Uživatel provést registraci předplatitele a zaplatit předplatné. Uživatel má na výběr mezi měsíčním a ročním předplatným. Cena předplatného včetně všech daní a poplatků je uvedena na úvodní stránce portálu Filmana v sekci „Často kladené dotazy“, případně také na dalších místech webových stránek portálu Filmana. 
 2. Předplatné se hradí předem na Uživatelem určené období (měsíční nebo roční). Předplatné bude účtováno k okamžiku začátku předplaceného období a bude automaticky obnovováno (tj. každý měsíc u měsíčního předplatného a každý rok u ročního předplatného), dokud Uživatel v nastavení uživatelského účtu obnovování předplatného nezruší prostřednictvím tlačítka „Zrušit předplatné“, případně nezruší svůj uživatelský účet postupem podle čl. 3 odst. 6. 
 3. Účinky zrušení předplatného nastanou ke konci aktuálního období, za které ještě Uživatel uhradil předplatné, pokud ke zrušení předplatného došlo alespoň jednu (1) hodinu před koncem předplaceného období. V opačném případě mohou nastat účinky zrušení předplatného až na konci následujícího předplaceného období. Předplacené období končí v den a hodinu, které se podle čísla shoduje se dnem a hodinou, kdy došlo k registraci na portálu Filmana a k úhradě předplatného (např. došlo-li k úhradě měsíčního předplatného 20. listopadu v 16 hodin, pak předplacené období končí 20. prosince v 16 hodin). Zrušením předplatného má Uživatel nadále přístup do uživatelského účtu a k obsahu portálu Filmana jako bezplatně registrovaný Uživatel. Již uhrazené předplatné se v takovém případě nevrací. 
 4. Uživatel hradí předplatné podle aktuálně podporovaných způsobů platby. Provozovatel si vyhrazuje právo změny způsobu úhrady předplatného dle provozních a technických potřeb či možností Provozovatele. Dotčení Uživatelé budou o takové změně informováni e-mailem. Předplatné lze uhradit také prostřednictvím dárkové poukázky. 
 5. Provozovatel neposkytuje žádné náhrady za nevyužívání zaplaceného předplatného. 
 6. Provozovatel není poskytovatelem ani provozovatelem žádného z podporovaných platebních kanálů a nenese tak odpovědnost za průběh platebních transakcí. 
 7. Uživatel je odpovědný za aktualizaci svých platebních údajů v uživatelském účtu. Pokud se nezdaří automaticky obnovená platba předplatného v důsledku neprovedení aktualizace platebních údajů v uživatelském účtu, je Provozovatel oprávněn pozastavit nebo ukončit registraci Uživatele jako předplatitele. 
 8. Uživatelé registrací na portálu Filmana souhlasí, že faktura za zvolené předplatné může být Uživatelům zaslána v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu. Faktura bude zasílána pouze na vyžádání předplatitele a bude obsahovat náležitosti podle § 16 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a § 31 odst. 14 zákona o živnostenském podnikání.  


V. ZMĚNA CENY PŘEDPLATNÉHO

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny předplatného na základě svého výhradního uvážení, a to především v důsledku změn na trhu nebo změn právní úpravy. 
 2. Změna ceny předplatného bude Uživatelům, kteří jsou registrovanými předplatiteli, sdělena vždy alespoň 1 měsíc před účinností změny ceníku, a to na e-mailovou adresu vedenou v uživatelském účtu. V případě nesouhlasu Uživatele s touto změnou ceny předplatného má Uživatel možnost zrušit obnovování předplatného, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 2 těchto obchodních podmínek, případně možnost zrušit uživatelský účet podle čl. 3 odst. 6. Pokud Uživatel nezruší obnovování předplatného nebo uživatelský účet, platí, že se změnou ceny předplatného souhlasí. 
 3. Změna ceny předplatného bude rovněž uveřejněna alespoň 1 měsíc dopředu stejným způsobem, jako je zveřejněna cena předplatného podle čl. 4 odst. 1 těchto obchodních podmínek.  


VI. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

 1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Provozovatel prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Provozovatel na elektronickou adresu spotřebitele.
 2. Se službami, které poskytuje Provozovatel, nejsou spojeny žádné náklady na dodání s ohledem na povahu poskytovaných služeb. V uvedené ceně předplatného nejsou zahrnuty poplatky Uživatele za přístup k internetu poskytovaný třetí stranou.
 3. Provozovatel neposkytuje záruku za jakost ani poprodejní servis. 
 4. Digitální obsah portálu Filmana je možné přehrát prostřednictvím webových prohlížečů. Doporučujeme používat moderní webové prohlížeče, jako je Chrome, Firefox nebo Safari. Doporučujeme také používat nejnovější verzi daného prohlížeče. Případné další údaje o funkčnosti digitálního obsahu a o součinnosti s hardwarem a softwarem mohou být k nalezení v sekci Často kladených dotazů na portálu Filmana. 
 5. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 6. Provozovatel není vázán ve vztahu k Uživateli žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku. 


VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

 1. I před uzavřením smlouvy mohou Uživatelé získat informace o službách a obsahu portálu Filmana především prostřednictvím těchto obchodních podmínek, sekce „Často kladené otázky“ na webových stránkách Filmana anebo se mohou obrátit na Provozovatele s dotazem prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://filmana.cz/kontakt/, na e-mailové adrese [email protected] nebo telefonním čísle +420 731 743 180.
 2. Provozovatel není odpovědný za znemožnění přístupu k portálu Filmana v důsledku nedostatku připojení Uživatele k internetu. Provozovatel rovněž není zodpovědný za nespokojenost Uživatele s obsahem platformy Filmana v důsledku subjektivního hodnocení Uživatele. 
 3. Reklamace v souvislosti s využíváním služeb a obsahu portálu Filmana může Uživatel, který je zaregistrovaný jako předplatitel, uplatnit e-mailem na adrese [email protected]
 4. Uživatel k zahájení reklamačního procesu doloží, že uhradil předplatné na příslušné období. Vada, která je předmětem reklamace, musí být jasně a co nejpřesněji specifikována a sepsána zejména jejím popsáním a uvedením způsobu, kterým se vada projevuje. Uživatel zároveň uvede popis svého technického vybavení, především verzi operačního systému a způsobu připojení k internetu. 
 5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován v přiměřené době, zpravidla do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí třiceti (30) denní lhůty (nebyla-li dohodnuta lhůta delší) může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Provozovatel je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato sdělení bude Provozovatel zasílat na e-mailovou adresu Uživatele. Uznané vady budou řešeny tak, že Uživateli bude poskytnut bezvadný obsah v souladu s jeho objednávkou, případně vrácením či odpovídajícím snížením ceny uhrazeného předplatného. 

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Provozovateli (např. e-mailem na adresu [email protected], písemně na adresu doručování, prostřednictvím sms atd.), ve kterém uvede jméno, příjmení, obchodní firma/název, adresa sídla, případně telefonní číslo a e-mailovou adresu. Využije-li Uživatel této možnosti, Provozovatel mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může kupující použít i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný zde. (není to však jeho povinností). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupením od smlouvy nevznikají Uživateli žádné další náklady. 
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku vrátí Provozovatel peněžní prostředky, tj. cenu předplatného do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Uživatelem, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Uživatele přijal, pokud Uživatel výslovně neuvedl jinak. Pro vyloučení pochybností Provozovatel uvádí, že v případě odstoupení od smlouvy Uživatelem, který není předplatitelem, nebude tomuto Uživateli vrácena cena předplatného. 
 3. Provozovatel upozorňuje Uživatele, že není oprávněn po zahájení přehrávání děl z nabídky na platformě Filmana odstoupit od smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek ve 14denní lhůtě ve smyslu tohoto článku odst. 1 a ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku, neboť se jedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu podle ustanovení § 1837 písm. l), který není dodán na hmotném nosiči a se souhlasem spotřebitele bylo započato s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 
 4. Uživatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 90 dní ode dne jejího uzavření, bylo-li jeho právo dotčeno nekalou obchodní praktikou Provozovatele nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.
 5. Uživatel však nemůže odstoupit od smlouvy podle tohoto článku odst. 4, prokáže-li Provozovatel, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

 

IX. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Provozovatel nenese odpovědnost za: 
 1. funkčnost internetu Uživatele a jeho hardwarové a softwarové vybavení,
 2. škodu, kterou Uživatel utrpí, pokud nebude včas informován o změně ceny předplatného nebo těchto obchodních podmínek z důvodu, že Uživatel pravidelně nekontroluje svou e-mailovou schránku nebo webové stránky portálu Filmana, 
 3. to, že webové stránky portálu Filmana nebo zařízení sloužící k elektronické komunikaci neobsahují viry nebo jiné rušivé elementy. 
 1. Provozovatel prohlašuje, že jakýkoliv obsah portálu Filmana neposkytuje jakékoliv rady nebo stanoviska, které by mohly být považovány za závazné (např. lékařské rady).
 2. Uživatel souhlasí, že je srozuměn s tím, že jakékoliv užití obsahu portálu Filmana v rozporu s těmito obchodními podmínkami může zakládat protiprávní jednání, za které je odpovědný Uživatel, včetně případné trestní odpovědnosti. V případech stanovenými právními předpisy může být Provozovatel povinen poskytnout příslušným orgánům informace získané o Uživateli v souvislosti s jeho využíváním portálu Filmana.
 3. Uživatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s užíváním portálu Filmana na jinou osobu, a to ani bezúplatně. Uživatel souhlasí s tím, že práva a povinnosti Provozovatele vzniklé z poskytování služeb a obsahu portálu Filmana mohou být postoupeny na třetí osobu bez nutnosti dalšího souhlasu Uživatele.

 

X. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále též jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (to znamená zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Svou informační povinnost vůči Uživatelům ve smyslu čl. 13 Nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Uživatelů pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb v rámci portálu Filmana, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Provozovatele plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je k dispozici zde
 3. Registrací na portálu Filmana Uživatel potvrzuje, že se s těmito informace seznámil. 

 

XI. RECENZE

 1. Provozovatel na portálu Filmana ani jinde neumožňuje vkládání spotřebitelských recenzí. Provozovatel na portálu Filmana zveřejnil vyjádření vybraných osobností, které cíleně oslovil za účelem propagace portálu Filmana. Tato vyjádření Provozovatel ověřil za pomoci toho, že s těmito osobami byl v přímém kontaktu. 

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel je oprávněn měnit znění těchto obchodních podmínek podle svého uvážení, především z důvodu změn tržních, legislativních nebo technologických podmínek. Již registrovaným Uživatelům bude změna těchto obchodních podmínek oznámena alespoň jeden (1) měsíc před jejich účinností na e-mailovou adresu Uživatele vedenou v uživatelském účtu.  Registrovaný Uživatel, který nesouhlasí se změnou obchodních podmínek má možnost zrušit uživatelský účet podle čl. 3 odst. 6 nebo zrušit obnovování předplatného podle čl. 4 odst. 2 těchto obchodních podmínek. 
 2. Pokud vztah mezi Provozovatele a Uživatele obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 3. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 4. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s poskytováním služeb portálu Filmana a těchto obchodních podmínek jsou příslušné české soudy. Uživatel, který je spotřebitelem, může také podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: [email protected], web: www.coi.cz, která je zároveň orgánem státního dozoru. Uživatel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, jež byla zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Provozovatel jakožto provozovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání tímto informuje Uživatele, že přístup k základním údajům o Provozovateli (název, IČO, sídlo) a údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s Provozovatelem je umožněn na webových stránkách portálu Filmana v sekci „Kontakty“. Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
 6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 7. Smlouva o poskytování služeb, resp. potvrzení objednávky je archivováno prodávajícím v elektronické podobě, není veřejně přístupná a její obsah je Uživateli dostupný v rámci potvrzení objednávky Provozovatelem. 
 8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 12. 2023. 
cs_CZ